Chocolat
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:31
Günaydýn, mösyö
:01:35
Günaydýn.
:01:37
Günaydýn. mösyö
günaydýn deyin.

:01:39
Günaydýn.
:01:41
Ahem.
:01:44
Bir zamanlar......
:01:46
Fransa'nýn kýrsal
kesimlerinde küçük ve

:01:47
sakin bir köy vardý...
:01:49
Orda yaþayanlar
"sükunéte" inanýrlardý.

:01:54
Sükunet
:01:58
Gel kutsal ruh
:02:00
Yaratýcý gel
:02:02
Cennetteki tahtýndan gel
:02:08
Gel ve ruhlarýmýzýn yerini al
:02:13
Ve hepsini özlerine döndür
:02:21
bizden uzak yerlere..
:02:24
Eðer bu köyde yaþasaydýnýz...
:02:26
sizden neler
beklendiðini anlardýnýz..

:02:29
...Bizleri getir
:02:32
Ve hepsinden...
:02:34
Yerinizin neresi olduðunu bilirdiniz.
:02:39
Ve bunu unutursanýz,
birisi hatýrlamanýza yardým edecektir

:02:56
Paskalya vaktimiz bizden ebedidir.
:02:58
Bu, þüphe yokki,
nefsinizin zamanýdýr.


Önceki.
sonraki.