Hollow Man
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:17:00
Hayýr, bilmiyorlar.
1:17:02
Kramer tek bir ruha bile
söyleyemeden öldü.

1:17:05
Bunu gördüm.
1:17:06
Ýsa adýna.
1:17:08
-Ne söylediðinin farkýnda mýsýn?
-Kendine bakmak için aynaya...

1:17:12
...tekrar bakmana gerek olmadýðýnda
yapabileceklerini bilmek çok þaþýrtýcý.

1:17:17
-Sebastian.
-Hoþçakal, Linda.

1:17:21
Kahretsin!
1:17:24
Janice nerede?
1:17:26
Tam arkamýzdaydý.
1:17:28
Oh, lanet olsun.
1:17:30
Oh, lanet olsun. Aman tanrým!
1:17:48
Orada.
1:17:52
-Oklar.
-Sebastian'mý?

1:18:02
Aman tanrým.
1:18:04
Kahretsin!
1:18:05
Aman tanrým.
1:18:09
Tam arkamýzdaydý.
1:18:10
Bunu nasýl yapabiliyor?
1:18:13
Çýldýrdý. Delice çýldýrdý.
1:18:16
Daha beter.
1:18:18
-Bundan çýkabileceðini düþünüyor.
-Ne?

1:18:20
Onu çevirebileceðimizi biliyor.
1:18:23
Kariyerinin biteceðini biliyor
tek çýkýþ yolu...

1:18:26
...kimsenin ne yapacaðýný veya ne yaptýðýný
bilmediðinden emin olmak.

1:18:31
-Yani bizden kurtulmaya çalýþacak.
-Allah kahretsin!

1:18:34
-Bunu durdurmalýsýnýz!
-Geri çekil.

1:18:37
-Hayatlarýmýzý tehlikeye attýn!
-Kapa çeneni!

1:18:39
Ona susmasýný söyleme!
O haklý!

1:18:41
Haklý olmasý umurumda deðil!
Kimin hatasý olduðu umurumda deðil!

1:18:45
Sadece þu an ne yapacaðýmýzý,
merak ediyorum?

1:18:49
Frank, kodlarý yenileyebilir misin?
1:18:52
-Denerim.
-Burada sadece oturup bekleyemeyiz.

1:18:55
Beklemeyeceðiz.
Onu al aþaðý edeceðiz.

1:18:59
Bunu daha evvelden kullandýn mý?

Önceki.
sonraki.