Im Juli.
prev.
play.
mark.
next.

:03:09
Bãgami-aº pula!
:03:24
Pula! Pulã cu cãcat! PULA!!
:03:43
Cãcat! Pizda mã-sii!
:03:55
Hei, cu tine vorbesc!
:03:59
Cãcat. Hai. Trebuie sã plecãm de aici!
:04:26
Futu-i pizda mã-sii!
:04:28
De parcã un mort nu îmi era de ajuns.
Acum tîrãsc dupã mine doi morþi, în pizda mã-sii!!

:04:38
Ce ai zis?
:04:41
Eºti în regulã?
:04:44
- Mda.
- Bine. Coboarã dracului din maºinã!

:04:47
Au...
Cred cã am pãþit ceva la gît!

:04:50
- Am zis: COBOAR?!
- Stai, ascultã-mã.

:04:53
Era sã mã omori, dar am scãpat.
ªi tu te bucuri cã nu m-ai omorît.

:04:58
De ce nu îþi exprimi bucuria
lãsîndu-mã sã merg cu tine?


prev.
next.