Mission: Impossible II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:02
Ama bahisler kapanmak üzere ve
benim hiç param yok.

:50:06
- Nyah!
- Bu kadarcýk para önemli mi?

:50:09
Pek deðil.
Ama, geri ödemen gerekecek.

:50:12
- Faiziyle birlikte.
- Bundan þüphem yok.

:50:18
Bekle.
:50:33
Benim için de bir binlik oyna.
:50:39
- Kazanmak için mi?
- Baþka ne için olabilir?

:50:45
- Billy, Nyah'ýn takip edilmemesini saðla.
- Sorun deðil, adamým.

:50:49
Luther, dijital kamerayý yayýna hazýrla.
:50:52
12 numaralý bahis masasý.
:51:08
- Buyurun.
- Teþekkürler.

:51:10
Çok üzgünüm, ahbap.
:51:16
Tekrar söyle.
:51:19
Gelecekte, her ne yaparsan yap,
attýðýn adýma dikkat et.

:51:23
Kiminle karþýlaþacaðýný asla bilemezsin.
:51:26
Þimdi, tuvalet nerede?
:51:30
Teþekkürler, ahbap.
:51:55
Nasýl gitti?
:51:57
Sakýn dönme.
:51:59
Baþardým.

Önceki.
sonraki.