Gosford Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:55:02
Je v obýváku
a vypadá úplnì normální..

:55:05
- Nebuï takový snob, teto Constance.
- Já?

:55:07
Nemám v sobì
ani špetpku snobizmu.

:55:17
Oh, pan Meredith.
:55:19
- Je tam pan Stockbridge?
- Mì se neptejte.

:55:28
Oh.
Pan Stockbridge.

:55:30
Promiòte, že vás vyrušuji.
:55:32
Jen jsem robila
rutinní kontrolu.

:55:39
Tak jak se vám daøí
u lorda Stockbridgeho?

:55:44
Promiòte?
:55:47
Jak se vám daøí u lorda Stockbridgeho?
:55:49
Vím, že nejste u nìho dlouho.
:55:53
Ne, dlouho ne.
:55:56
Obávám se,
že tady není dovolené kouøit.

:56:13
Doufám, že nic nechybí, èím by jste
mohli jeho lordstvu zpøíjemnit pobyt.

:56:17
Doufám, že jsme
na nic nezapomnìli.

:56:19
Neumím si pøedstavit, že by jste
na nìco zapomnìla, paní Wilsonová.

:56:23
Ne.
:56:25
Skoro nic.
:56:27
No, nechám vás
s vaší knihou.

:56:47
Víte-- Beng! Vuf!
:56:50
Mìli by jste si lépe
vybírat, koho zvete.

:56:52
No, mám poøádný apetit.
:56:54
Ano.

náhled.
hledat.