Gosford Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:45:07
Nemohl jsi.
:45:09
Ani jsi ho neznal.
:45:11
Musel by jsi ho nenávidìt.
A proè by jsi mìl?

:45:16
Nemùže èlovìk nenávidìt
svého otce?

:45:25
Sir William McCordle...
:45:28
byl mým otcem.
:45:32
Nevìdìl to,
:45:34
ale byl.
:45:38
Øekl jsi,
že jsi byl sirotek.

:45:40
Ne, Nepovìdìl.. Øekl jsem,
že jsem vyrostl v sirotèinci.

:45:50
Krátce pøedtím, než jsem odešel, pár z nás
se vlámalo do kanceláøe správce...

:45:53
a vzali jsme naše spisy.
:45:57
Našel jsem svùj rodný list.
:45:58
S jménem matky,
otec neznámy.

:46:00
Našel jsem tuto fotku.
:46:03
A mìli tam mùj
pøijímací formuláø.

:46:05
Mìl jsem dva dny.
A hádej, kdo mì tam pøinesl.

:46:10
- Robert, to neznamená, že on--
- Ale ano.

:46:14
Pozdìji jsem zjistil,
že pracovala v jedné z jeho továren.

:46:19
Zøejmì nebyla jediná.
:46:23
Buï to zodpovìdní nevìdìli,
a nebo to nechtìli vìdìt.

:46:26
Vzali jeho dìti...
:46:27
tak jako vzali jeho peníze.
:46:31
Co se stalo
s tvojí matkou?

:46:35
Zemøela.
:46:41
To proto jsi vzal místo
u lordovi Stockbridgeovi?

:46:44
Aby jsi se dostal
k Sirovi Williamovi?

:46:47
Aby jsi ho mohl otrávit?
:46:49
Neotrávil jsem ho.
:46:52
Cože?
:46:54
Neotrávil jsem ho.
:46:57
Ale potom jsi ho nezabil.

náhled.
hledat.