Liam
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:49
Parmaðýnýzý yaktýðýnýz zaman
ne kadar acýr biliyor musunuz?

:39:52
Tüm elinizi yaktýðýnýzý düþünün.
:39:56
Elinizi ateþe sokup
orada tuttuðunuzu düþünün.

:40:00
Kolunuzu. Her iki kolunuzu.
Tüm vücudunuzu.

:40:05
Þimdi, gördüðünüz
en sýcak ateþi düþünün.

:40:09
Hepiniz bunu düþünüyor musunuz?
Gördüðünüz en sýcak ateþ.

:40:13
Evet, Cehennem ateþlerine
kýyasla o hiçbir þeydir.

:40:16
Cehennemin ateþleri dünyadaki her ateþten
bir milyon defa daha sýcaktýr.

:40:20
Ve siz oraya gideceksiniz.
:40:22
Tüm vücudunuz orada olacak,
ebediyen yanacak...

:40:27
Cehennem ateþlerinde.
Ebediyen.

:40:30
Onlarýn "ebediyeti" hayal etmelerine
yardýmcý olur musunuz Peder?

:40:33
Bir kumsal düþünün,
gördüðünüz en büyük kumsal.

:40:37
Oraya gidin.
:40:39
Bir kum tanesi alýn.
Onu götürün.

:40:43
Bir yýl sonra gelin ve
baþka bir kum tanesi alýn.

:40:47
Ve sonraki yýl, bir tane daha.
:40:49
Kumsaldaki tüm kumlarý
götürene kadar ne süre geçer?

:40:54
Bir milyar yýl mý?
Bir milyar, milyar, milyar yýl mý?

:40:59
Ve ebediyet daha baþlamadý bile.

Önceki.
sonraki.