Liam
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:46:25
Sullivan!
:46:39
Gel benimle, Sullivan.
:46:55
Dikkatinizi verin!
:46:59
Þimdi, sýnýfýna git.
:47:03
Tekrar edin:
"Ben sizin Tanrý'nýzým...

:47:07
sizi Mýsýr ülkesinden çýkaran...
:47:11
ve Kölelik Ýdaresinden çýkaran."
:47:14
Birincisi, benden baþka
sahte ilahlarýnýz olmayacak.

:47:19
Ýkincisi, Tanrý'nýzýn adýna
boþ yere yemin etmeyeceksiniz."

:47:29
Otur.
:47:31
Üçüncüsü, Sebt gününü
kutsal tutmayý unutmayýn.

:47:36
Dördüncüsü, anne ve babanýzý sayýn.

Önceki.
sonraki.