Training Day
prev.
play.
mark.
next.

:08:02
Uði, otkljuèano je.
:08:08
Ubaci to u kasetu.
:08:11
-Ovo nije za vozni park.
-Ne. Ali je seksi, a?

:08:15
-Gde je kancelarija, u odredu?
-Ti si u kancelariji.

:08:22
Idemo gore.
:08:47
Danas je dan obuke.
:08:50
Da malo osetiš kakav je posao.
:08:53
Imam 38 sluèajeva
kojima se sudi...

:08:55
...63 aktivne istrage,
250 koje ne mogu da rešim.

:08:59
Nareðujem petorici detektiva.
Pet liènosti.

:09:02
Pet vrsta problema.
Ti bi mogao da budeš šesti.

:09:05
Nikog neæu da vodim za ruku.
:09:07
Danas imaš da
mi pokažeš šta znaš.

:09:11
Ako ti se ne sviða u Narkoticima,
odjebi iz mog auta...

:09:14
...naði posao da juriš džeparoše.
Jesi li me èuo?

:09:18
-Èuo sam.
-OK.

:09:22
Zašto hoæeš da
radiš u Narkoticima?

:09:24
Da služim zajednici tako što æu
je oèistiti od opasnih droga.

:09:28
Dobro, ali zašto u Narkoticima?
:09:32
Hoæu da postanem detektiv.
:09:34
Budi uz mene, uspeæeš.
:09:36
Zaboravi sranje sa akademije.
:09:39
Nemoj ovde to da koristiš.
To æe te ubiti.

:09:42
Radiæu sve što kažete.
:09:47
Moj crnja.
:09:49
Spusti prozor. Poèni ovde.
:09:53
-Moraš da èuješ,
omirišeš, osetiš ukus.
-Tako je.

:09:58
Kako stojiš sa španskim?.

prev.
next.