Waking Life
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:03
Kas liflerine
doðru ilerler.

:29:05
Seðirirler. Diyelim
kolunu uzatýrsýn.

:29:08
Sanki senin bir parçan
kendiliðinden hareket ediyor gibidir,

:29:10
ama bu sürecin her bölümünün
her noktasý

:29:13
fizik yasalarýyla
yönetilir:

:29:16
kimya yasalarýyla
elektrik yasalarýyla vb.

:29:18
Baþlangýç koþullarýný
Big Bang oluþturmuþ gibi gözüküyor,

:29:21
ve tarihimizin
geri kalaný,

:29:23
bütün insanlýk tarihinin geri kalaný,
hatta daha öncesi

:29:25
gerçekten de atomaltý parçacýklarýnýn
temel fizik

:29:28
yasalarýna göre iþleyen
reaksiyonu sanki.

:29:30
Özel olduðumuzu düþünüyoruz. Özel bir
çeþit erdeme sahip olduðumuzu düþünüyoruz,

:29:33
ama þimdi bu
tehlike altýnda.

:29:35
Yani, gerçekten de
bu tabloya meydan okundu.

:29:38
Þimdi diyeceksin ki, "Tamam,
bir saniye. Peki quantum mekaniðine ne oldu?

:29:40
"Çaðdaþ fizik teorisinin, quantum
mekaniðine gerçekten de benzemediðini
bilecek kadar biliyorum.

:29:43
"Q.M. gerçekten de bir
olasýlýklar teorisi.

:29:45
Olasýlýklara yer var. Daha gevþek.
Belirlenimci deðil."

:29:48
Ve bizim özgür iradeyi
anlamamýzý saðlýyor.

:29:50
Ama ayrýntýlara bakmak
hiç iþine yaramaz...

:29:53
çünkü olan þudur, senin çok küçük
bazý quantum parçalarýn

:29:56
ve onlarýn davranýþlarý
açýkça raslantýsaldýr.

:29:59
Yön deðiþtirirler. Öngörülemediklerinden
davranýþlarý saçmadýr...

:30:03
önceki durumlarýný bilemediðimizden
onlarý anlayamayýz.

:30:06
Olasýlýk çerçevesinde birdenbire
ortaya çýkmýþ gibidirler.

:30:10
Bu, özgürlüðe ne kadar
katkýda bulunur?

:30:12
Özgürlüðümüz bir
olasýlýklar sorunu mudur,

:30:14
kaotik bir sistemde
yer deðiþtiren raslantý mýdýr sadece?

:30:16
Daha da kötü görünüyor.
Keþke belirlenimci kocaman,

:30:18
fiziksel bir makinenin
bir diþlisi olsaydým...

:30:21
sonra birazcýk
raslantýsal bir sapma....

:30:23
Sorunu görmezden
gelemeyiz.

:30:25
Çaðdaþ dünyaya bakýþýmýzda
insanlara yer olmalý...

:30:28
her þeyleriyle... sadece
gövde deðiller... bir kiþilikleri var.

:30:30
Bu da, özgürlük sorununu çözmeye
çalýþmamýz demek...

:30:33
seçime ve
sorumluluða önem vermek...

:30:35
bireyselliði anlamaya
çalýþmak demek.

:30:39
Belediye Binasýyla,
ölüm ve vergilerle savaþamazsýn.

:30:43
Politikadan ya da
dinden bahsetme.

:30:45
Bu, güvenlik hattýný
ihlal eden düþman propagandasýyla
eþdeðerdir.

:30:50
"Yere yat asker.
Yere yat, asker."

:30:52
20. yüzyýl boyunca
hep bunu gördük.

:30:54
Þimdi 21.yüzyýldayýz...
ayaða kalkma ve kendimizi bu fare

:30:57
labirentine sýkýþtýrdýðýmýzý
anlama zamanýdýr.


Önceki.
sonraki.