Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:56:55
Koji je tvoj problem, kuèko?
:56:56
Polako. Prvo,
ja nisam kuèka.

:57:00
Ja sam zabrinuti graðanin.
Ne sviða mi se što radiš

:57:02
u mojoj zemlji.
- Pa to je kapetan Amerika.

:57:07
I šta æeš preduzeti?
:57:08
Sviða mi se taj nadimak.
:57:10
Mogu da budem kapetan Amerika!
:57:13
Ta reè mi se sviða.
:57:14
Mogu! To bi nam
trebao biti moto.

:57:18
Šta mogu uèiniti kada
ljudi poènu ovako da seru?

:57:20
Znaš šta?
Mogu da ih ubijem.

:57:22
To mogu.
:57:24
Znaš li šta želim
da sada uèiniš?

:57:26
Doði i napiši
kolegi na glavu,

:57:28
"Neæu nagrðivati SAD".
:57:31
A vi svi ostali,
:57:32
vadite boje i olovke
i poènite da se nagrðujete.

:57:36
Smesta! Mislio sam
da volite tetovaže.

:57:39
Hajde, poènite da bojite!
:57:42
Tako æeš zapeèatiti
scenu, prijatelju.

:57:44
Klasièni Džon Vejn.
Ne diraj mi Ameriku.

:57:48
Istinski rodoljub.
:57:51
Znaš kako zvuèiš?
:57:53
Kao Džek Nikolson.
Je I' ti neko to veæ rekao?

:57:55
Ozbiljno?
:57:57
Sad smo spremni
za treæi èin.


prev.
next.