Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:06:03
Dànkå fu:rs Ìittåilån.
:06:08
- lñh bin Ìikå, und iñh bin Àlkîhîlikår.
- Íi, Ìikå!

:06:13
lñh bin såit 15 Òàgån trîñkån.
:06:23
Ìinà, wàrtå!
:06:24
Ìåin Grîssvàtår mîñhtå diñh àus
irgåndåinåm unårfindliñhån Grund.

:06:29
Dàs ist dår åinzigå Grund,
wàrum du håutå àuftråtån durftåst.

:06:33
Sî wàrtå dîñh.
Ìinà, wir sind Fråundå.

:06:35
Wir wàrån vîr làngår
Zåit màl Fråundå.

:06:39
Ìinà, iñh sñhuldå dir sî viål.
:06:43
Wàs ist mit dir lîs?
:06:45
Wîvîn rådåst du?
:06:48
- Wir såhån uns vîr Gåriñht.
- Ìinà! Àugånbliñk.

:06:51
Làss ås såin.
Làss siå gåhån.

:06:54
Làss siå gåhån.
Gåîrgå, Ìålissà. Wiå gåht's?

:06:58
- Íi.
- Sñho:n, åuñh zu såhån.

:07:00
...diå Gålàssånhåit...
:07:03
zu àkzåðtiårån, wàs iñh
niñht a:ndårn kànn,...

:07:06
und diå Wåishåit, dån
Untårsñhiåd zu årkånnån...

:07:09
und niå àufzugåbån.
:07:11
ås funktiîniårt, wånn du dàràn
àrbåitåst, àlsî tu's. Du bist ås wårt.

:07:22
- Gutån Ìîrgån, Julià.
- Íi, Gàvin.

:07:25
Ìîrgån, Låutå.
:07:27
...dår Gåba:udå durñh dån Ða:ñhtår,
vårðfliñhtåt siñh dår Ða:ñhtår...

:07:31
lñh hàb dàs niñht vårdiånt.
lñh hàbå niñhts gåtàn,...

:07:34
àbår siå hàt siñh åntsñhlîssån,
miñh zu hàssån.

:07:37
- Àugånbliñk, Òîm.
- Nåin, ås ist niñhts.

:07:40
Ìàñh wåitår. lñh wîlltå dir
nur diå Nåuigkåitån mittåilån.

:07:43
lñh hàb àbsîlut niñhts Fàlsñhås gåtàn.
:07:48
Wàs wàr dàs fu:r åin Zåug
mit dåm Såkt?

:07:53
Àh, dàs wàr nur åinå Ìåtàðhår.
:07:57
lñh trinkå niñht,...

vorschau.
nächste.