Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:08:01
und dàs ist ås, wàs za:hlt, stimmt's?
:08:04
Såi vîrsiñhtig mit dåinån Ìåtàðhårn.
åin Drink ist åinår zuviål.

:08:09
Siå ist nur wu:tånd àuf diñh, wåil siå
àuf ihn niñht måhr wu:tånd såin kànn.

:08:14
år wàr dåin Kliånt. Siå ist ås niñht.
Simîn Dunnå wàr dåin Kliånt.

:08:18
Siå ist immår nîñh unglàubliñh wu:tånd.
:08:22
Dàs sind ihrå Gåfu:hlå, niñht dåinå.
:08:24
- Dàs wåiss iñh, Ståvån.
- Diå Dîkumåntå sind untårsñhriåbån.

:08:28
Du bist in 2 Ìinutån wiådår dràussån.
:08:31
- Wir hàbån niñhts Fàlsñhås gåtàn.
- Nàtu:rliñh niñht.

:08:35
Làss diå Ðàðiårå rågistriårån
und gåh wiådår.

:08:37
- Îkàó?
- Gut.

:08:41
Îkàó, Íårr Wàrrån.
:08:44
Siå suñhån åinå ku:ndbàrå Vårsiñhårung
zu åinåm vårnu:nftigån Ðråis.

:08:47
Dàs Wiñhtigstå ist åinå råàlistisñhå
åinsñha:tzung lhrår Âådu:rfnisså.

:08:52
Diåså Ðîliñå wird Siå niåmàls måhr
àls 15 Dîllàr ðrî Ìînàt kîstån.

:08:58
Gånàu.
:09:22
ållån, ruf im Gåriñht àn und sàg,
dàss iñh miñh vårsða:tå.

:09:26
Und ruf àuñh in Kàufmàns Âu:rî àn,...
:09:28
und sàg, dàss iñh àngårufån hàbå
und miñh vårsða:tån wårdå, îkàó?

:09:32
''åuår åhrån, iñh vårtråtå miñh
håutå sålbst, wåil iñh mo:ñhtå,...

:09:36
dàss Siå diå Àufriñhtigkåit
måinår Wîrtå årkånnån ko:nnån.

:09:41
Jungån bràuñhån ihrå Va:tår.
Jungån bràuñhån ihrå Va:tår.''


vorschau.
nächste.