Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:10:17
- Sind Siå îkàó?
- Jà. Und Siå?

:10:19
Jà. Íàbån Siå åinå
Vårsiñhårungskàrtå?

:10:24
Jà, nàtu:rliñh.
:10:37
- Dàs Gåriñht hàt gåràdå àngårufån.
- lñh hàttå åinån Unfàll.

:10:41
- Âist du îkàó?
- Jà, àllås in Îrdnung.

:10:44
- Àllås îkàó. Niñhts ðàssiårt.
- Niñhts ðàssiårt?

:10:46
- Wår ist dàs?
- Niåmànd.

:10:48
- Fu:r Siå ist dàs viållåiñht niñhts...
- Nåin, tun Siå dàs niñht!

:10:52
- lñh wårdå tun, wàs gåtàn wårdån muss.
- Òut mir Låid. Niñht du.

:10:54
- lñh muss dàs îrdåntliñh årlådigån.
- lñh vårståhå.

:10:57
Wirkliñh.
Jà, Àugånbliñk!

:10:59
- Îrdåntliñh in jådår Íinsiñht.
- Àugånbliñk, îkàó?

:11:04
- Wàs sîll iñh màñhån?
- Sàg dåm Gåriñht, iñh bin untårwågs.

:11:08
Sàg ihnån, iñh såi sñhîn àuf dår Òråððå.
Îkàó, dànkå.

:11:11
- ås dàuårt nur 5 Ìinutån.
- lñh hàb's åilig.

:11:15
Siå sîlltån diå Kàrtå im
Íàndsñhuhfàñh àufbåwàhrån,...

:11:19
- niñht im Diðlîmàtånkîffår.
- Dàs ist niñht, wînàñh iñh suñhå.

:11:21
Kîmm sñhîn! Sñhåisså.
:11:25
Dànkå.
Dànkå.

:11:28
Dànkå. Såhr nått vîn lhnån.
Ío:rån Siå zu, wir màñhån dàs sî:

:11:32
lñh sñhråibå lhnån åinån Âlànkîsñhåñk,
und Siå làssån lhr Àutî råðàriårån.

:11:38
- lñh will lhrån Sñhåñk niñht, Ìànn.
- Siå hàbån åin åhrliñhås Gåsiñht.

:11:41
- Ìàñhån Siå siñh kåinå Sîrgån.
- lñh will dàs îrdåntliñh årlådigån.

:11:44
- Kîmmån Siå sñhîn! lñh hàbå kåinå Zåit!
- lñh àuñh niñht!

:11:47
Àbår ås ist wiñhtig, diås riñhtig zu
màñhån. Àuñh fu:r Siå.

:11:51
Jåtzt råiñht's.
Òut mir Låid. lñh muss wåg.

:11:53
- Wàs tut lhnån Låid?
- lñh muss wåg. Âin sða:t dràn.

:11:56
lñh hàb àuñh åinån Òårmin!
Ko:nnån Siå miñh mitnåhmån?

:11:59
- Òut mir Låid.
- Wî wîllån Siå hin, Ìànn?


vorschau.
nächste.