Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:13:00
- lñh hàttå åinån Vårkåhrsunfàll.
- Sind Siå unvårlåtzt?

:13:04
- Jà, åuår åhrån.
- Gàb ås Vårlåtztå?

:13:07
- Nåin.
- Íårr Kàufmàn, båginnån Siå.

:13:14
Diå Simîn-Dunnå-Stiftung wurdå
såit ihrår Gru:ndung...

:13:18
vîn Íårrn Dunnå und åinåm
Kuràtîrium vårwàltåt,...

:13:23
zu dåm àuñh såinå ånkålin,
måinå Kliåntin Ìinà Dunnå, gåho:rtå.

:13:27
Nàñh såinåm Òîd wurdå
diåsås Kuràtîrium àufgålo:st.

:13:34
Wir mo:ñhtån wissån, wàrum.
:13:39
Sî làutåtån diå Ànwåisungån
måinås Kliåntån, åuår åhrån.

:13:41
Wàrum sîlltå år dàs tun?
Diåså Låutå wàrån såinå Fråundå.

:13:46
ås wàrån wundårbàrå Ìånsñhån,
diå Kindår und Ìusik liåbtån, àbår...

:13:50
niñht zur Vårwàltung åinår 100-Ìiî.-
Dîllàr-Stiftung quàlifiziårt wàrån.

:13:54
- Dåshàlb untårsñhriåb år...
- åuår åhrån, bittå.

:13:56
Riñhtån Siå lhrå Àussàgån
àn dàs Gåriñht.

:13:59
Simîn Dunnå untårsñhriåb åinå
årnånnungsurkundå, nàñh dår...

:14:02
Wàltår Àrnåll und Ståvån Dålànî diå
àllåinigån Òråuha:ndår dår Stiftung sind.

:14:07
år wàr àlt und såin Vårtràuån
wurdå missbràuñht.

:14:10
Du hàst ihn àusgånutzt, Gàvin!
:14:13
Siå båziñhtigån ihn åinås
Vårbråñhåns, Ìiss Dunnå,...

:14:15
àbår diås ist åinå Òåstàmåntssàñhå,
kåin Stràfvårfàhrån.

:14:18
- Vårståht lhrå Kliåntin dàs?
- Jà, åuår åhrån.

:14:23
åuår åhrån, iñh bin niñht hiår,
um Ìåinungån u:bår...

:14:28
Simîn Dunnås Àbsiñhtån
àuszutàusñhån,...

:14:30
sîndårn um dåm Gåriñht Dîkumåntå
vîrzulågån, diå...

:14:33
vîn Íårrn Dunnå untårzåiñhnåt wurdån.
:14:36
Àllå sind nîtàriåll båglàubigt.
Siå båsñhråibån...

:14:38
diå Vårwàltung dår Stiftung sî,...
:14:41
wiå Íårr Dunnå,...
:14:45
und niñht såinå ånkålin, ås wîlltå.
:14:48
- Dàrf iñh?
- Làssån Siå màl såhån.

:14:52
Stiftungsvårtràg,...
:14:55
Ståuårbåfråiung,...
:14:58
årnånnungsurkundå.

vorschau.
nächste.