Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:15:13
- Íårr Âànåk?
- åntsñhuldigung.

:15:17
Íårr Âànåk?
:15:30
lñh hàbå åinån Fåhlår gåmàñht.
:15:32
Wàs fu:r åinån Fåhlår?
:15:34
Íåutå Ìîrgån, nàñh dåm Unfàll,
àm Stràssånrànd, àlsî, wir hàbån...

:15:39
diå Vårsiñhårungsdàtån àusgåtàusñht,...
:15:44
und iñh hàbå diå Àktå
àls Untårlàgå vårwåndåt,...

:15:47
um, vårståhån Siå,
um...

:15:51
Nåin, iñh vårståhå niñht.
:15:53
Um Nàmån und Àdråsså àufzusñhråibån.
:15:55
Und dànn hàbå iñh siå ihm gågåbån.
:15:59
lñh hàbå niñht klàr gådàñht. Dàs muss
åinå Fîlgå dås Unfàlls gåwåsån såin.

:16:04
Íàbån Siå såinån Nàmån nîtiårt?
:16:08
Íàbå iñh såinån...
Jà, nàtu:rliñh.

:16:10
Dànn rufån Siå ihn àn.
:16:15
Àls... Wånn iñh miñh råñht åntsinnå,
åuår åhrån,...

:16:18
- ist år niñht im Âu:rî.
- Wîhår wissån Siå dàs?

:16:21
år årwa:hntå, dàss...
:16:25
år in åilå såi,...
:16:28
wåil år irgåndåinån Òårmin hàttå.
:16:31
- Íintårlàssån Siå ihm åinå Nàñhriñht.
- Jà, nàtu:rliñh. Dàs wårdå iñh tun.

:16:39
åuår åhrån,
dàrf iñh åinån Vîrsñhlàg màñhån?

:16:45
lñh hàbå ås niñht åilig,
und iñh wåiss, wiå sñhlåñht...

:16:47
màn siñh nàñh åinåm Unfàll
fu:hlt, stimmt's?

:16:51
Jà.
Dànkå, Òårró.

:16:53
Nåin. Kåinå Ursàñhå.
:16:57
Àlsî, Gàvin, wånn dår Ìànn,
dåssån Nàmån Siå niñht kånnån,...


vorschau.
nächste.