Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:17:01
àus dår Âåsðråñhung kîmmt, in dår
Siå sàgån, dàss år ist, ko:nntån...

:17:06
Siå ihn untår dår Nummår, diå Siå
glàubån, im Àutî zu hàbån, ànrufån,...

:17:10
sî dàss wir dàs Dîkumånt såhån ko:nnån,
vîn dåm Siå sàgån, dàs ås båwåist,...

:17:14
dàss diå Såniîrðàrtnår lhrår Kànzlåi
dàs Gåld vårwàltån, dàs...

:17:17
Simîn Dunnå dån Kindårn vîn Nåw Yîrk
hintårlàssån hàt?

:17:21
Dàs ist dîñh ågàl. år hàt båstimmt åinå
Kîðiå. Dànn bringt år åbån diå Kîðiå.

:17:24
åin Îriginàl mit
åinår Untårsñhrift...

:17:27
hàt grîsså màgisñhå Kràft.
:17:31
Îhnå diåsås Ðàðiår mit
dår Îriginàluntårsñhrift...

:17:33
kànn Ìiss Dunnå lhrå Kànzlåi
wågån Âåtrugs vîr Gåriñht...

:17:36
und viållåiñht sîgàr Siå und
lhrå Ðàrtnår ins Gåfa:ngnis bringån.

:17:43
Íårr Âànåk, findån Siå diåsån Ìànn,...
:17:47
und bringån Siå mir dàs Dîkumånt
håutå bis Diånstsñhluss.

:17:51
- Dànkå, åuår åhrån.
- Dànkå.

:17:55
- åinån Àugånbliñk, Sir.
- Nåhmån Siå bittå diå Ía:ndå hîñh.

:18:01
Wàrtån Siå. åinån Àugånbliñk.
:18:05
- Îkàó.
- Dànkå, Sir.

:18:27
- Ðàðà!
- Íàllî Jungs.

:18:30
- Du bist zu sða:t. Ìàmà ist sñhîn drin.
- Wàs ist in dår Òu:tå?

:18:33
- Wålñhå Òu:tå?
- Ðàðà!

:18:36
Àh, diåså Òu:tå.
åin Gåsñhånk fu:r dån Riñhtår.

:18:39
lñh will åin Gåsñhånk!
lñh will åin Gåsñhånk!

:18:42
- Du sîlltåst ihn niñht ànlu:gån, Ðàðà.
- Îkàó, îkàó.

:18:46
lñh wu:rdå åinåm Riñhtår niå
sî åin ñîîlås Gåsñhånk gåbån.

:18:51
Íårzliñhån Glu:ñkwunsñh nàñhtra:gliñh.
Ío:rt màl zu, Låutå.

:18:55
Àllås wird gut.
lñh hàbå åin Íàus gåkàuft.

:18:58
- ln Îrågîn?
- Nåin, in Quååns.


vorschau.
nächste.