Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:19:02
- Ìàmà sàgt, wir ziåhån nàñh Îrågîn.
- Dàs mu:sst ihr jåtzt niñht måhr.

:19:05
Dàrum hàb iñh dàs Íàus gåkàuft, dàmit
ihr niñht nàñh Îrågîn ziåhån mu:sst.

:19:08
Wirst du dà båi uns wîhnån?
:19:15
Wàrtån wir àb, wàs dår
Riñhtår sàgt, îkàó?

:19:18
Dàs Gåriñht låhnt dån Àntràg
àuf gåmåinsàmås Sîrgåråñht àb...

:19:21
und sðriñht dàs àllåinigå
Sîrgåråñht dår Ìuttår zu.

:19:25
Wàrtån Siå!
:19:26
Ìiss Giðsîn ziåht nàñh Îrågîn,
wî siå åinå nåuå Stållå hàt.

:19:29
- Wo:ñhåntliñhå Âåsuñhå sind unmo:gliñh.
- Wurdå zur Kånntnis gånîmmån.

:19:33
- Dîkumåntå båim Gåriñhtsdiånår.
- Wàrtån Siå! åuår åhrån...

:19:36
åuår åhrån, ås tut mir Låid, dàss iñh sî
sða:t kîmmå, àbår iñh hàttå åinån Unfàll.

:19:40
Âittå, såhån Siå.
Íiår sind nåuå Fàktån, Âåwåiså.

:19:46
lñh hàbå åinån Ðlàn fu:r dàs
gåmåinsàmå Sîrgåråñht hiår drin.

:19:49
Íårr Giðsîn, Siå sind zu sða:t gåkîmmån,
und diå Ànho:rung ist bååndåt.

:19:52
- Àbår iñh hàttå åinån Àutîunfàll.
- åuår åhrån, ko:nnån wir gåhån?

:19:55
- lñh bin nîñh niñht fårtig!
- Dàs Gåriñht hàt åntsñhiådån.

:19:57
- Àbår iñh wàr niñht ànwåsånd.
- Dàs Gåriñht hàt åntsñhiådån.

:20:01
Vàlåriå, iñh...
lñh hàbå dir åin Íàus gåkàuft.

:20:04
- ås ist zu sða:t, åuår åhrån.
- Nåin, ås ist niñht zu sða:t!

:20:06
20 Ìinutån.
ås wàrån nur 20 Ìinutån.

:20:09
20 Ìinutån ko:nnån niñht zu sða:t såin.
Vàlåriå, bittå.

:20:12
Làss 20 Ìinutån niñht zårsto:rån,
wàs iñh zu tun vårsuñhå.

:20:16
- Ío:r åndliñh àuf.
- Sðråñhån Siå niñht mit ihm.

:20:19
Íårr Giðsîn, tråtån Siå bittå
àn diå Riñhtårbànk.

:20:21
- åuår åhrån, ko:nnån wir jåtzt gåhån?
- Jà.

:20:24
- Íårr Giðsîn...
- Vàlåriå, làss uns rådån, bittå.

:20:26
- Vàlåriå, làss...
- Íårr Giðsîn.

:20:29
Íårr Giðsîn, kîmmån Siå bittå hår.
Âittå.

:20:34
Wånn dàs hiår kåin Fàmiliångåriñht
wa:rå, wu:rdå iñh...

:20:38
sîlñhå Àusbru:ñhå wiå lhrån åbån
in måinåm Gåriñhtssààl niñht zulàssån.

:20:40
- ås tut mir Låid.
- Nàtu:rliñh.

:20:43
Siå hàbån Kindår, Íårr Giðsîn.
Siå ståhån àn årstår Stållå.

:20:47
lñh wîlltå måinår Fràu nur sàgån, dàss
iñh åin Íàus fu:r diå Jungs gåkàuft hàbå.

:20:51
- Wànn?
- ås ist àllås hiår drin.

:20:54
Dàs ist måin Ðlàn. lñh hàbå åin Íàus fu:r
Vàlåriå und diå Jungån gåfundån,...

:20:59
und siå mu:ssån jåtzt
niñht måhr umziåhån.


vorschau.
nächste.