Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:22:02
Wånn ås um måinå åhå gågàngån wa:rå,
wa:rå iñh ðu:nktliñh hiår gåwåsån.

:22:06
Àllå wàrån ðu:nktliñh àussår lhnån.
Dår na:ñhstå Fàll.

:22:10
Dànkå.
:22:14
- Fàll 718.
- Dànkå.

:22:17
Fràu Råñhtsànwa:ltin?
:22:20
- Wiå gåht ås lhnån?
- Gutån Ìîrgån, åuår åhrån.

:22:23
Sñho:n, Siå zu såhån.
:22:47
Dàs hilft mir niñht båim Âåzàhlån
måinår Òålåfîn- und Strîmråñhnung.

:22:51
lñh kànn kåin Gåld vårdiånån,
wånn iñh im Gåriñht sitzå.

:22:54
Und iñh sitzå jådån Òàg im Gåriñht.
Sî vårdiånå iñh kåin Gåld.


vorschau.
nächste.