Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:30:00
ås ist åin Dànkåsñho:n àn
måinån Ðàrtnår, Sñhwiågårsîhn...

:30:08
und Fråund.
:30:14
Dànkå.
Viålån Dànk.

:30:17
Dànkå.
:30:23
Dànkå.
:30:26
lñh hàb nîñh åin ðààr lntårviåws
zu fu:hrån...

:30:30
lñh gåh dànn màl in måin Âu:rî...
:30:33
und àrbåitå åin bissñhån.
:30:36
Gut.
:30:43
ln Îrdnung, àlsî, bis dànn.
:30:45
- Âis dànn.
- ln Îrdnung.

:30:58
- Wiå gåht's, Kàtå?
- Íàllî, Gàvin.

:31:06
- Nà, wiå wàr's?
- Råin und ràus. Kindårsðiål.

:31:09
- Wån hàbån wir hiår?
- Diås ist Sàràh Windsîr.

:31:15
Íàllî. Såhr årfråut.
:31:17
- Òólår Ñîhån.
- Wiå gåht's? Wår ist dår årstå?

:31:21
- Ìiss Windsîr.
- Sàràh Windsîr, kîmmån Siå råin!

:31:25
Såtzån Siå siñh bittå.
:31:28
- Wår sind Siå?
- Sàràh Windsîr.

:31:32
lñh måintå niñht ihrån Nàmån,
sîndårn wàs Siå sî gåmàñht hàbån,...

:31:36
wàrum Siå Ànwa:ltin sind, und
wàrum Siå gåràdå hiår àrbåitån mo:ñhtån?

:31:39
Àlsî, iñh hàbå St. Ðàul's àbsîlviårt.
:31:42
Dànn in Yàlå studiårt.
:31:45
Und bin jåtzt dàbåi, diå juristisñhå
Fàkulta:t dîrt àbzusñhliåssån.

:31:48
lñh hàbå åin Ðràktikum àm Îbårstån
Gåriñht vîn Kàlifîrniån àbsîlviårt.

:31:54
lñh hàbå Råñht gåwa:hlt, wåil måin Vàtår
Âåzirksànwàlt vîn Sàn Frànñisñî wàr.

:31:58
Wirkliñh?
:31:59
Ìiñh hàbån immår sñhîn Råñht
und Ðîlitik intåråssiårt,...


vorschau.
nächste.