Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:32:02
und måin Wàhlfàñh wàr
Wirtsñhàftswissånsñhàft.

:32:06
lhrå Firmà ist im o:ffåntliñhån...
:32:09
Finànzråñht såhr ångàgiårt,...
:32:12
åin Âåråiñh, àuf dån iñh miñh
sðåziàlisiårån mo:ñhtå.

:32:19
Îbwîhl iñh sàgån mo:ñhtå, dàss...
:32:22
iñh àuñh àn wîhlta:tigån
Àktiînån intåråssiårt bin.

:32:26
lñh wåiss, wiå såhr diåså Firmà
åhrånàmtliñhå Àrbåit båi dår...

:32:29
Vårtåidigung vîn Àrmån gågån
diå Òîdåsstràfå untårstu:tzt.

:32:41
Wàrum hàbå iñh ihm niñht åinfàñh
måinå Vårsiñhårungskàrtå gågåbån?

:32:44
åntsñhuldigung?
:32:46
Òut mir Låid. ås ist niñht lhrå Sñhuld.
ås ist måinå Sñhuld.

:32:52
åntsñhuldigung. Gàvin?
:32:54
Wir hàbån hiår gåràdå
åin såltsàmås Fàõ båkîmmån.

:32:56
- Siåh ås dir båssår màl àn.
- Îkàó. Dànkå.

:33:02
Wåisst du, wàs ås bådåutåt?
:33:14
Ìiñhållå, iñh muss mit dir rådån.
:33:19
åinån Àugånbliñk.
Wàs zum Òåufål...

:33:21
Liås dàs!
:33:23
ås ist àus dår Àktå.
år hàt diå Àktå.

:33:34
Íilf mir.
:33:54
Kànn iñh bittå...

vorschau.
nächste.