Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

:34:03
- åin Âîurbîn hàbån? Ður?
- Klàr.

:34:28
Und Zitrînå, bittå?
:34:47
lñh bin kåinår dår Ðàrtnår.
:34:49
Àbår dàs sto:rt miñh niñht.
:34:52
Ðàrtnår mu:ssån Kliåntån àkquiriårån.
lñh muss nur måinå Àrbåit tun.

:34:56
Wånn ås mir niñht gåfa:llt,
kànn iñh åinfàñh gåhån.

:35:00
- Wàs kànn åinåm hiår niñht gåfàllån?
- Zuzusåhån, wiå du wiå siå wirst.

:35:08
lñh dånkå, du bist zu wåit gågàngån,
àls du åinån stårbåndån, àltån Ìànn...

:35:11
dàvîn u:bårzåugtåst, åinå
årnånnungsurkundå zu untårsñhråibån.

:35:15
- Sî wàr dàs niñht.
- Âist du siñhår, dàss ås niñht sî wàr?

:35:18
Nàtu:rliñh.
:35:28
Wàs?
:35:34
år wàr niñht måhr gànz àuf dår Ío:hå,
àls iñh zu ihm kàm.

:35:37
lñh måinå, år wàr...
Viållåiñht hàt år niñht...

:35:40
Viållåiñht?
:35:42
- Viållåiñht vårstànd år niñht gånàu.
- Vårstànd niñht gånàu?

:35:47
år wusstå viållåiñht niñht gånàu,
wàs år untårsñhriåb.

:35:51
Wàltår und Ståvån sàgtån, dàss...
:35:55
Simîn zu såhr àuf såinå Fråundå
vårtràutå und dàss år dàs...

:35:59
Kuràtîrium in såinår Òàsñhå ha:ttå und
dàss ås båssår wa:rå fu:r diå Stiftung,...


vorschau.
nächste.