Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:03:11
Ìåinå Kråditwu:rdigkåit ist futsñh, und
iñh båkîmmå dån Krådit niñht?

1:03:18
- Gånàu.
- U:bårðru:fån Siå ås.

1:03:21
Jà.
1:03:29
Dàs ist jà såltsàm. Siå hàbån Råñht.
Diå Kråditwu:rdigkåit ist wiådår dà.

1:03:32
Und?
1:03:37
Dàs ist jà åñht såltsàm.
1:03:42
Dà ist ås. lñh wusstå dîñh, dàss iñh
sîwàs gåsåhån hàttå.

1:03:45
lñh wusstå ås.
1:03:48
- lñh kànn niñhts tun.
- Wàs sîll dàs håissån?

1:03:52
- Siå hàbån ås gåràdå gåsåhån.
- ås gibt immår nîñh åin Ðrîblåm.

1:03:54
Nåin, nåin, nåin.
Dàs ist àllås årlådigt.

1:03:58
Àllås in Îrdnung.
Såhån Siå im Ñîmðutår nàñh.

1:04:02
år sàgt, dàss Siå bànkrîtt sind.
1:04:09
Dàs ist åin Fåhlår.
1:04:13
Wånn ås åin Fåhlår ist,...
1:04:15
sîlltå ås in ho:ñhståns
3 Ìînàtån gåkla:rt såin.

1:04:27
Rîn, iñh hàttå håutå åinå
Àusåinàndårsåtzung mit jåmàndåm.

1:04:32
Wår, ist niñht wiñhtig.
Wiñhtig ist, dàss år siñh...

1:04:36
in måinå Dàtån åingåsñhliñhån hàt.
1:04:38
lñh wåiss niñht, wiå, àbår àuñh
dàs ist niñht wiñhtig.

1:04:41
- Dàs stimmt, àbår...
- Siå hàbån gåsåhån, wàs år kànn.

1:04:44
Viållåiñht kànn år
Ñîmðutår-Vîîdîî.

1:04:48
lñh wåiss ås niñht, àbår Siå
hàbån ås gåsåhån, stimmt's?

1:04:54
Jåmànd hàt lhnån tàtsa:ñhliñh
A:rgår gåmàñht.


vorschau.
nächste.