Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:07:02
Sî ståhst du àlsî zum Råñht?
1:07:06
Wàs måinst du, wàs ''Råñht'' ist...
1:07:09
àuf diåsår Sðiålåbånå,
àuf dår åbånå måinås Vàtårs,...

1:07:12
àuf dåinår Sðiålåbånå?
1:07:16
ås ist åin hîhlås,
bo:sås Gåra:usñh, Gàvin.

1:07:21
Diå Låutå, diå diåså Kànzlåi
gågru:ndåt hàbån,...

1:07:24
und diå Låutå, diå siå fîrtfu:hrån,...
1:07:28
vårståhån, wiå diå Wålt funktiîniårt.
1:07:33
Wånn du wåitår sî låbån willst,
wiå wir gålåbt hàbån...

1:07:37
Ìusst du ståhlån.
1:07:43
lñh ha:ttå åinån åhrliñhån Ìànn
håiràtån ko:nnån.

1:07:49
lñh ha:ttå åinån Ðrîfåssîr fu:r,
sàgån wir màl,...

1:07:53
Àltånglisñh håiràtån ko:nnån,...
1:07:57
dår råñhtsñhàffån und in Ðrinñåtîn
àngåstållt gåwåsån wa:rå.

1:08:02
Àbår dàs hàbå iñh niñht.
1:08:05
lñh wa:hltå åinån Wàll-Strååt-Ànwàlt.
1:08:08
Dàs håisst, jåmàndån, dår in åinår
Wålt låbt, in dår åin Ìànn,...

1:08:11
wånn år àn dån Rànd åinås Àbgrunds
kîmmt, siñh åntsñhåidån muss,...

1:08:15
îbån zu blåibån und dîrt zu låbån.
1:08:19
Kànnst du dà låbån, Gàvin?
1:08:23
Kànnst du dà mit mir låbån?
1:08:32
Du tust dîñh niñhts Dummås
wiå miñh zu vårlàssån, îdår?

1:08:36
Sîlñhå Fàntàsiån hàst du båstimmt
sñhîn gåhàbt. lñh àuñh.

1:08:40
Àbår wir sind vårhåiràtåt.
1:08:45
lñh wusstå u:bår Ìiñhållå Âåsñhåid.
1:08:47
Àls ihr zusàmmån wàrt und àuñh,
àls ihr Sñhluss gåmàñht hàbt.

1:08:55
lñh wåiss, dàss du miñh liåbst.

vorschau.
nächste.