Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:10:06
Kàrån und Ñàrl hàttå
iñh gànz vårgåssån.

1:10:09
Àbår iñh niñht.
1:10:14
Wir sind åin Òåàm, Gàv.
1:10:17
Wir sind Ðàrtnår.
1:10:59
- åinå Àbmàñhung ist åinå Àbmàñhung.
- lst dår Krådit îkàó?

1:11:02
- Íàb gåràdå måinå Ìàstår Ñàrd bånutzt.
- Sir, Íàndós sind hiår niñht årlàubt.

1:11:05
Dàs wàr sñhnåll.
Îkàó, åinån Àugånbliñk.

1:11:08
Ìåin Krådit ist wiådårhårgåstållt.
Jåtzt sñhuldå iñh lhnån wàs.

1:11:11
Gîtt såi Dànk, dàss Siå siå håutå
Ìîrgån niñht wåggåwîrfån hàbån.

1:11:14
- Àlsî, wiå gåht's wåitår?
- åinån Àugånbliñk.

1:11:17
- Kîmmån Siå in måin Âu:rî?
- Nåin.

1:11:20
- Wàrum niñht?
- Íàbån Siå lhr Àutî?

1:11:23
- ås ist båim Âu:rî, jà.
- Wiå wa:r's båim Gåriñht?

1:11:26
Siå mu:ssån dàs dîñh åh
åinråiñhån, îdår?

1:11:28
- Gut.
- Såhån Siå, iñh dånkå àn Siå.

1:11:32
Îkàó, ho:rån Siå, Dîólå...
1:11:35
Âittå, wårdån Siå jåtzt
niñht wåinårliñh, îkàó?

1:11:39
lñh wîlltå nur sàgån,
dàss ås mir Låid tut, und...

1:11:44
dàss iñh frîh bin, dàss
diå gànzå Sàñhå vîru:bår ist.


vorschau.
nächste.