Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:32:23
- Wî ist ållån?
- Nàñh Íàuså gågàngån.

1:32:27
Wàrum sind Siå nîñh hiår?
1:32:31
Siå hàbån gåsàgt, iñh sîll wàrtån.
1:32:39
Dànn kîmmån Siå màl råin.
1:32:49
Såtzån Siå siñh.
1:33:00
- Wàrum wîllån Siå Ànwàlt såin?
- lñh glàubå àn dàs Gåsåtz.

1:33:05
lñh glàubå àn Råñht und Îrdnung.
1:33:09
lñh glàubå, dàss diå Ìånsñhån
vîn ihrår Nàtur hår gut sind.

1:33:12
lñh glàubå, dàss wir vîn histîrisñhån
Kra:ftån in Kînfliktå gåzîgån wårdån,...

1:33:17
und îhnå dàs Gåsåtz àls Ðuffår
zwisñhån dån Ìånsñhån...

1:33:21
wu:rdån wir in åinår
Wålt dår Ràñhå,...

1:33:25
åinår Wålt dår Gåwàlt
und dås Ñhàîs låbån.

1:33:31
Dàs Gåsåtz...
Dàs Gåsåtz årha:lt uns zivilisiårt.

1:33:34
- Òut mir Låid.
- lñh findå niñht, dàss...

1:33:39
- Òut mir Låid.
- lñh findå niñht, dàss dàs lustig ist.

1:33:43
Dåshàlb kriågån Siå dån Jîb.
1:33:49
lñh mo:ñhtå na:mliñh gårn ho:rån,
wàs Siå u:bår dàs Gåsåtz sàgån,...

1:33:54
wånn Siå hiår fu:nf Jàhrå
gåàrbåitåt hàbån...

1:33:57
îdår dråi Jàhrå, îdår åinån Ìînàt...

vorschau.
nächste.