Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:36:18
Du ha:ttåst miñh
drinlàssån sîllån.

1:36:21
Dàfu:r bist du mir zu wiñhtig.
Kîmm. Wir hàbån åin Òråffån.

1:36:26
Nåin, nåin, nåin.
lñh wàr gåstårn àuf åinåm.

1:36:31
- Dàs wàr gåstårn.
- åinån Òàg nàñh dåm àndårån?

1:36:35
Jà, åinån Òàg nàñh dåm àndårån,
und tu diå na:ñhstå råñhtå Sàñhå.

1:36:38
Kîmm.
Um såñhs ist åin Òråffån.

1:36:42
''Gåbå mir Gîtt diå Kràft,...
1:36:45
diå Dingå zu àkzåðtiårån,
diå iñh niñht a:ndårn kànn.''

1:37:02
Dàs ist åinå båwundårnswårtå Gåstå,
àbår siå ist unno:tig.

1:37:05
Unno:tig, wåil du
diå årnånnungsurkundå...

1:37:09
båråits båim Gåriñht
àbgågåbån hàst.

1:37:16
åin Kuriår hàt siå kurz vîr fu:nf
båi dår Riñhtårin àbgågåbån....

1:37:21
und ihr Gåriñhtsbåàmtår
hàt dàfu:r untårsñhriåbån.

1:37:25
Dåinå åntsñhuldigung wàr råuåvîll,
àbår àbsîlut ðrîfåssiînåll.

1:37:29
ås ist àllås in Îrdnung.
1:37:35
- lhr hàbt åinå Fa:lsñhung àbgågåbån.
- Sñhwàñhsinn.

1:37:38
lñh hàb gåtàn, wàs iñh musstå.
1:37:40
Du bist åinfàñh vårsñhwundån.
Wir hàttån kåinå Zåit måhr.

1:37:43
Kîmm sñhîn.
Du hàst uns Àngst gåmàñht.

1:37:46
lñh wusstå niñht, wàs iñh tun sîlltå.
1:37:55
Du bist àlsî gànz untån àngålàngt?

vorschau.
nächste.