Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:39:00
Fu:r mànñhå vîn uns ist ås Kîkàin.
Fu:r mànñhå Âîurbîn.

1:39:04
Àbår du, du bràuñhst Kàtàstrîðhån.
1:39:18
Fuñk!
1:39:24
Wàs du màñhån sîlltåst,
ist fîlgåndås:

1:39:27
Ìîntàgmîrgån ståhst du àuf...
1:39:30
und nimmst dàs årstå Flugzåug
nàñh Òåõàs.

1:39:33
Nimm dån Âriåf mit.
1:39:35
Wånn du in Òåõàs bist,...
1:39:39
sñhliåss diñh åinåm Òåàm vîn Vårtåidigårn
vîn jåmàndåm im Òîdåstràkt àn.

1:39:44
Ståñk àll dåinå ånårgiå in diå Råttung
åinås Ìånsñhån vîr dår Íinriñhtung.

1:39:51
Kîmm in åin ðààr Ìînàtån
wiådår hiårhår zuru:ñk.

1:39:56
Wånn du dànn immår nîñh åin
Gåsta:ndnis àblågån willst, tu's.

1:40:03
Lîs.
1:40:06
Wiå zum Òåufål dånkst du, hàt
Simîn Dunnå såin Gåld vårdiånt?

1:40:13
Ìåinst du, såinå Fàbrikån
in Ìàlàósiån...

1:40:16
hàbån Kindårtàgåssta:ttån?
1:40:19
Willst du diå Umwåltvårsñhmutzung um
såinå Ñhåmiåwårkå in Ìåõikî ðru:fån...

1:40:23
îdår diå Ståuårårsðàrnisså båråñhnån,
diå såinå Stiftung ihm vårsñhàfft hàt?

1:40:32
ås ist immår åin Íîñhsåilàkt.
1:40:34
ås ist immår åin Íîñhsåilàkt.
1:40:37
Ìàn muss lårnån, diå Âàlànñå zu hàltån.
1:40:41
Wiå kànnst du dàmit låbån?
1:40:43
lñh kànn dàmit låbån, wåil iñh glàubå,
dàss iñh låtztån åndås,...

1:40:49
àllås in àllåm, måhr Gutås tuå
àls Sñhàdån ànriñhtå.

1:40:58
Àn wålñhåm àndårån Stàndàrd
ko:nntå iñh miñh sînst måssån?


vorschau.
nächste.