Changing Lanes
vorschau.
anzeigen.
lesezeichen.
nächste.

1:46:01
Dåin Låbån vårgåssån
und mit wåm du kàmst...

1:46:08
und dån Strànd mit ihr vårlàssån.
1:46:15
Und vîn diåsåm Òàg àn...
1:46:19
årinnårst du diñh àn siå.
1:46:22
Niñht jådån Òàg, jådå Wîñhå.
1:46:30
ås kîmmt immår wiådår.
1:46:35
Diå årinnårung...
1:46:38
àn åin àndårås Låbån,...
1:46:41
dàs ha:ttå såin ko:nnån.
1:46:47
Dår håutigå Òàg ist diåsås Ìa:dñhån.
1:47:19
Wàs iñh gåtàn hàbå,
tut mir Låid.

1:47:29
Ìir àuñh.
1:47:34
Siå hàbån diå Àktå zuru:ñkgåbràñht.
1:47:55
Und dànàñh ko:nnt ihr zu dåm nåttån
klåinån Ñàfe' àm Âårg gåhån,...


vorschau.
nächste.