Die Another Day
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:03
Benim, Zao.
:05:05
Sen... Geç kaldýn.
:05:07
Bay Van Bierk.
:05:10
- Bu toplantýda geleceði görüyorum.
- Ben de.

:05:14
Afrikalý askerlerin bir çok teþekkür borçlu olduðu,
Albay Moon.

:05:19
Bazý insanlar elmas ticareti yapabilmek için
çatýþmayý bile göze alýyorlar.

:05:21
Birleþmi Milletlerin ambargosundan beri.
:05:23
Birleþmiþ Milletleri biliyorum.
Ben Oxford and Harvard da okudum.

:05:27
Batý'nýn ikiyüzlülüðü.
:05:31
Araba kolleksiyonu yaptýðýný asla tahmin edemezdim.
:05:38
- Bana Elmaslarý göster.
- Bana silahlarý göster.

:05:59
Silahlarý askersiz bir bölgede sakladým.
:06:02
Biraz dýþarýda bulunan bir maden alanýnda.
:06:04
Amerika'nýn kültüre katkýsý.
:06:07
Bir milyon kara maden...
:06:09
ve Hovecraftýmý onlarýn üzerinde yüzdürürüm.
:06:28
RPG'ler, Alevli Silahlar, Otomatik Silahlar
ve küçük bir savaþa yetecek miktarda cephane.

:06:33
Elmaslarým.
:06:49
- Onu birdenbire uçurma.
- Hayýr, özel planlar yapýyorum.


Önceki.
sonraki.