Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:21:04
Senyor Rivera!
:21:08
Diego!
Kimsin? Ne istiyorsun?

:21:13
Seninle konuþmam gereken
önemli bir konu var.

:21:17
Çalýþýyorum.
Beklerim.

:21:21
Okul çocuklarý ile çene
çalacak zamaným yok.

:21:23
Ben okul çocuðu deðilim panzôn.
:21:31
Pekala. Yukarý gel.
:21:34
Hayýr. Sen aþaðýya gel.
:21:57
Ne?
:21:59
Bak buraya eðlenmeye ya da
seninle flört etmeye gelmedim.

:22:02
Resimlerime profesyonel bir gözle
bakmaný istiyorum.

:22:05
Çalýþmalarýmýn dürüst bir þekilde
eleþtirilmesine ihtiyacým var.

:22:08
Sen konferans salonundaki kýzsýn.
:22:11
Evet. Ama þimdi bunun
konumuzla bir ilgisi yok.

:22:13
Ciddi olarak fikrini öðrenmek istiyorum.
Neden benim fikrime önem veriyorsun ki?

:22:17
Eðer gerçek bir ressamsan,
resim yapmadan yaþayamazsýn.

:22:22
Para kazanmam gerek. Bu nedenle de
zevk için vaktimi harcayamam.

:22:28
Eðer yeterince iyi deðilsem, aileme yardým
etmek için baþka bir þey yapmam gerek.

:22:36
En iyisini býrak.
Eve git ve yeni bir resim yap.

:22:39
Eðer bu yeterince iyiyse, iþimin
olmadýðý bir gün gelip ona da bakarým.

:22:49
Orozco gerçek bir sanatçýdýr.
Þahanedir.

:22:52
Siqueiros kafasýný kendi kýçýndan
çýkarýrsa çok iyi olabilir.


Önceki.
sonraki.