Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:25:02
Tina'yý seveceksin. O zevk
sahibi bir fotoðrafçýdýr.

:25:07
Alvarez Bravo'yu tanýyor musun?
Çalýþmalarýný biliyorum. Oldukça iyiler.

:25:11
Senin fotoðraflarýný çekmek isteyecektir.
:25:13
Elbiselerim olmadan tabii.
Tabii ki.

:25:19
Radikaller tehlikeli olabilirler.
Ama en iyi partileri onlar verirler.

:25:25
Sonunda! I I mostrol
:25:28
Tina!
:25:33
Bu Frida Kahlo.
Kendisi çok iyi bir ressamdýr.

:25:37
Çok iyi bir ressam olmak istiyor.
Utanma!

:25:41
Hiç kimse kendi eserlerini beðenmez.
Diego hariç.

:25:45
Git Siqueiros'u bul.
Yine arkandan atýp tutuyor.

:25:49
Sen benimle gel.
:25:57
Sizi biriyle tanýþtýrmak istiyorum.
Bu Frida Kahlo.

:26:00
Diego ile geldi.
Güzel kýzlarýndan biri.

:26:20
Çok yetenekli deðil mi?
:26:23
Julio Mella. Kübalý.
Tina onun en son fotoðraflayan kiþi.

:26:28
Sokakta vurulduðunda
yanýndaymýþ.

:26:35
Ýnanýlmaz.
:26:37
nasýl da etrafýnda dönüp duruyorlar.
Vücudundan dolayý olsa gerek.

:26:41
Hayýr. Bakmayý biliyor.
:26:45
Mükemmel olmayan her þeyini güzel bulur.
Buna kim karþý koyabilir ki?

:26:50
Ona bakýnca tahmin etmezsin ama
buradaki kadýnlarýn yarýsýný elde edebilir.

:26:55
Affedersin. Onunla mý gelmiþtin?
:26:59
Sadece arkadaþýz.
Adým Frida Kahlo.


Önceki.
sonraki.