Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:45:02
Mole sever misin?
:45:05
Þöyle böyle.
O bayýlýr.

:45:07
Eðer onun hayatýnda kalýcýysan,
yapmasýný öðrensen iyi edersin.

:45:11
Çok kýzmýþtým. Üç gün eve gelmedi.
Cilantroyu verir misin?

:45:17
Ben de, o çok sevdiði Aztek
heykelciklerinden iki tanesini aldým ve...

:45:23
...parçalayýp yaptýðým
çorbanýn içine kattým.

:45:28
Ona bunun Aztek çorbasý
olduðunu söyledim.

:45:31
Medea! Yedi mi peki?
Evet.

:45:34
Beðendi mi?
Bayýldý.

:45:39
Tabii ki gerçeði öðrenene kadar.
:45:41
O zaman çýldýrdý.
Deliye döndü!

:45:46
Bu olay kendimi daha
iyi hissetmemi saðlamadý.

:45:49
Beni aldatmaya devam etti.
:45:53
Yardým etmek istiyorum.
:45:58
Yavaþ!
:45:59
Dýþarý çýk! Haydi!
:46:06
Marie! Haydi gidelim.
:46:12
Uyku saati.
:46:18
Geçen gece çok sarhoþtum.
:46:21
Biliyorum.
Sorun deðil.

:46:30
Diego hiç kimseye ait olmadý.
O sadece kendine ait.

:46:36
Bu da onu çok çekici kýlýyor.
:46:40
O olabilecek en iyi arkadaþ ve
en kötü koca.

:46:44
Diego kimsenin kocasý olamaz.
Gerçekten olamaz.

:46:49
Göreceðiz.
:46:52
Þehir dýþýna çýkýp da seni yanýnda
götürmediði ilk seferde bunu anlayacaksýn.

:46:57
Senyora Rivera!
Evet?


Önceki.
sonraki.