Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:48:01
Pozoleni soðutmadan ye.
:49:05
Sen yemeðe hiç geç
kalmazdýn Diego.

:49:09
Bakanlýða gittim ve onlara
halkýn tarihinin...

:49:12
...Meksika Sarayý için neden uygun
olmayacaðýný anlattým.

:49:15
Yine mi?
:49:17
Çalýþtýðým zamanlarda politik
görüþlerimi eleþtiriyorlar.

:49:19
Çalýþmadýðýmda ise gecikmemi
eleþtiriyorlar.

:49:22
Saçmalýk.
:49:27
Hijo de putal
:49:32
O model mi?
Evet.

:49:38
Sadece bir düzüþmeydi.
Hepsi bu.

:49:41
El sýkýþýrken bile daha
þefkatli davranýyorum.

:49:46
Bu içimi rahatlattý.
:49:52
Ýyi miydi peki?
Pek deðil.

:49:56
Çok kötü.
Kýçý çok güzeldi.


Önceki.
sonraki.