Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:01
Eve gidince banyo yap.
Bu akþam dýþarý çýkacaðýz.

:51:00
Bir tekila daha!
:51:04
Rivera!
:51:07
Sen ve kokuþmuþ kadýnlarýn hakkýnda
ne düþündüðümü biliyor musun?

:51:14
Neden defolup gitmiyorsun?
:51:16
Bu bar emekçiler için.
Devletin fahiþeleri için deðil!

:51:40
Siqueiros'un adamlarýndan biriydi.
:51:42
Siqueiros bir kahraman ama
yaptýðý hiçbir þey yok!

:51:46
Bense devletin duvarlarýna
sosyalizmi koyuyorum.

:51:49
Faþistler benim tehlikeli ve
yýkýcý olduðumu söylüyorlar.

:51:52
Partiye göre ise ben bir hainim!
:51:55
Yakýnda seninle birlikte içki içecek
kimse kalmayacak. Hiç komik deðil.

:51:58
Þaka yapmýyorum. Sarayýn duvarlarý
yüzünden partiden atýlacaksýn.


Önceki.
sonraki.