Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:48:04
Baktým ve asla bakmaktan vazgeçmedim.
1:48:09
Frida hakkýnda, onun kocasý
olarak deðil de...

1:48:13
...bir ressam ve bir hayraný olarak
konuþmak istiyorum.

1:48:17
Eserleri hem acý, hem tatlý.
1:48:22
Demir kadar sert ve bir kelebeðin
kanatlarý kadar hassas.

1:48:28
Bir gülümseme kadar tatlý.
1:48:32
Hayatýn acý yanlarý
kadar da acýmasýz.

1:48:43
Daha önce hiçbir kadýnýn...
1:48:46
...böylesibe ýstýrap dolu bir þiirselliði...
1:48:49
...tuvale yansýttýðýný sanmýyorum.
1:48:51
Kapa çeneni panzôn!
Biri mi öldü?

1:49:06
Müzik nerede?
1:49:09
Gördünüz mü doktor? Dediðinizi yaptým.
Yataktan çýkmadým.

1:49:14
Frida.
1:49:16
Eðer bu tekilayý içmeme izin verirseniz,
söz veriyorum cenazemde içmeyeceðim.

1:49:21
Anlaþtýk
Frida'ya!


Önceki.
sonraki.