Gojira tai Mekagojira
prev.
play.
mark.
next.

:55:00
Ãîäçèëà å òóê!
:55:12
F2 Æúëòî 5 àòàêóâà!
:56:29
Ãîäçèëà ïðèñòèãíà â Øèíàãàâà.
:56:33
Ïîïðàâêèòå ïî Êèðèþ ñà ãîòîâè.
Äàé äîêëàä êàê å.

:56:37
Íàïðàâè ïîñëåäíà ïðîâåðêà.
:56:55
Ãîëÿì îãúí ñå ðàçðàñòâà âúâ Øèíàãàâà.
:56:59
Âñè÷êè âîéñêè, èçòåãëåòå ñå!

prev.
next.