Hollywood Ending
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:02:02
Blížíme se k polovinì
a hlavní hrdinka Sharon

:02:06
se zahledìla do režiséra.
:02:11
Ten se všem vyhýbá,
ale dnes ho pozvala do šatny.

:02:19
-Probereme to pak.
-Nechoï daleko.

:02:25
Chcete si o nìèem promluvit?
:02:30
-Mám mluvit upøímnì?
-Jistì.

:02:34
-Tìžko se mi s vámi pracuje.
-Se mnou? Proè?

:02:41
Vzniklo mezi námi
cosi nevysloveného.

:02:47
Nìco vzniklo? Co?
:02:51
Díváte se na mì, jako byste mì
vášnivì hltal oèima.

:03:00
Oèima?
:03:01
Jsem upøímná.
Když nìco cítím, netajím to.

:03:07
Já myslel,
že máte potíže s postavou.

:03:15
To snad ne. Jste ze mì nervózní?
:03:21
Byl to perný den.
Jsem trochu pøetažený...

:03:34
-Posaïte se ke mnì na pohovku.
-Na pohovku?

:03:41
Á, pohovka...
:03:44
-Vìnujte mi pozornost.
-Ano, pohovka...

:03:51
Polštáøek nepotøebuju.
Je to pohodlné.

:03:55
Když režisérovi vìøím,
smí se se mnou milovat.


náhled.
hledat.