I Spy
prev.
play.
mark.
next.

1:27:02
Ji nuþudytu milijonus!
1:27:04
-Ir jie jos neuþtaisë?
-Neturëjo kada.

1:27:07
Þinai kodël neturëjo kada?
1:27:10
Nes mes juos sulaikëm!
1:27:11
Sustabdëm juos.
Þinai kà ta reiðkià?

1:27:13
-Turbût.
-Mes didvyriai!

1:27:16
-Po velniø, tu teisus.
-Tau jau tikrai að teisus!

1:27:18
Mes vel didvyriai!
Net ir be lëktuvo.

1:27:21
-Mes didvytiai!
-Tai árodymas, ane!

1:27:24
-bomba.
-Negaliu sulaukti kai galësiu paskambint prezidentui.

1:27:26
Gausim kongreso garbës medalá ir paradà!
1:27:30
Bus fantastika.
1:27:41
Ar mano bankas pervedë?
1:27:43
Dar ne, Panele Tessio.
1:28:12
Kur vyksti?
Pamirðote savo gërimà.

1:28:15
Alex'ai, kaip laikais?
1:28:17
-O dieve!
-Atejau pasiruoðæs.

1:28:19
Protinguolis.
1:28:20
Kur eini?
Atgal.

1:28:22
Tu manei iðsisuksi?
1:28:24
Manei kad gali tyèiotis ið Kelly Robinson'o?
1:28:26
Kai gausiu savo paradà, Pririðiu tavo
subinæ prieká visø.

1:28:30
Alex'ai?
1:28:33
Kaip dël pasalos
Graikijoje kokiom 2 savaitëm?

1:28:36
-Pasalos?
-A.

1:28:39
2 savaites?
1:28:42
Ei! Atsakymas ne.
1:28:44
Þinau. Að tik bandþiau ásivaizduoti. Nieko blogu tame--
1:28:48
Ilgai galvoji. Pasakyk jei ne.
Pasimesi tu tuoj. Ne!

1:28:51
-Ne.
-Ið tiesø, sakyk, ''po velniø, ne!''

1:28:53
-Po velniø, ne.
-Po velniø, ne, kale!

1:28:56
Atsipraðau.
Þavesys nebepadeda.


prev.
next.