I Spy
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:59:00
Onlarla gitmemiz için bu numaralarýmýz var.
Burdaki gibi, bu alanda...

:59:03
...þimdi.
Uçaðýn burada olduðunu biliyorum.

:59:06
Bunda bana güven.
Hey!

:59:08
Yapraðýmsý cihaz hakkýnda ne biliyorsun?
:59:10
Ne?
:59:12
-Eðer, onu orda bulursam, kýçýna tekmeyi bas..
-Kelly, Kelly, Kelly.

:59:17
Kahretsin, evet. Hadi, þimdi..
Bunu hissetmiyormusun?

:59:19
-Burda hiçbirþey yok..
-Deli olmalýsýn. Birþeyler hissediyorum.

:59:22
Bir sürü yaþlý adamlar birbirlerine sopalarla vuruyorlar.
:59:24
Baþka birþeyler var.
Bunu hissediyorum.

:59:27
Burda birþeyler oluyor. Kesinlikle birþeyler oluyor.
:59:30
Adýn ne, evlat?
:59:33
O bütün bu zýrvalarý konuþuyor çünkü birþeyler biliyor.
:59:36
Burda birþeyler var. Bunu hissediyorum.
:59:37
Ne olduðunu biliyormusun?
:59:40
Önsezilerime güvenebilirsin. Sana söyledim...
:59:42
Belki, uçak orda, girdaptadýr.
Kontrol etmeliyiz...

:59:45
-Belki, 3/10'lýk kýsým...
-Silah.

:59:57
-Bir uçak vardý dedin!
-Bir vibe dedim. Bir vibe.

1:00:00
Bir aptal gibi, dinledim.
1:00:06
Burdan bir çýkþ yolun var mý?
1:00:08
Seni buda takip ettim.
Neden bir çýkýþ yolum olacakdý?

1:00:16
-Ne atýyorsun?
-Çubuðu vurmaya çalýþ.

1:00:21
Bonu oraya at. Bir kývýlcým oluþturacaðýz. Hazýr, dediðimde. Git.
1:00:27
Aldým. Aldým.
1:00:30
Patlayacak..
Patlayacak.

1:00:49
Rachel'i uyarmalýyýz.

Önceki.
sonraki.