Ice Age
prev.
play.
mark.
next.

:03:40
Labas ziòas.
:03:43
Es atradu îso ceïu.
:03:45
Ko nozîmç îso ceïu?
:03:47
Tas nozîmç âtrâk nekâ garais ceïð apkârt.
:03:50
Es zinu, ko nozîmç îsais ceïð!
:03:53
Vai nu mçs izvçlamies îso ceïu
un noíeram viòus,

:03:56
vai arî garo ceïu un nenoíeram viòus.
:03:59
Uz turieni? Kâpçc lai es uz turieni ietu?
:04:01
Ðoreiz tu varçsi atbrîvoties no visa ðitâ.
:04:09
Hei èomi, kâ jums patîk ðitais.
:04:15
Tîìeris atrada îso ceïu.
:04:19
Nç, paldies, es izvçlos vieglâko ceïu.
:04:22
Es piedâvâju tev vieglâko ceïu?
:04:25
Tu man draudi?
:04:26
Tipini, sliòíi!
:04:35
Labs ceïð, tîìeri.
:04:36
Iekðâ, âtri!

prev.
next.