Mr. Deeds
prev.
play.
mark.
next.

:30:01
Sleèna Dawsonová?
:30:03
Èo by ste povedali na to, keby
som vás poprosil...

:30:06
...aby ste si so mnou dali
newyorkskú veèeru?

:30:09
Pane bože!
:30:11
Znie to úžasne.
:30:13
-Fakticky?
-Áno.

:30:15
-Tak poïme.
-Dobre.

:30:19
Do riti s tebou, Old Spice.
:30:24
Takže vediete pizzériu
a venujete sa poézii.

:30:29
Èo vás teda priviedlo sem?
:30:31
Vlastne som práve zdedil
40 miliárd dolárov.

:30:35
To je slušné. Myslím si, že èoko¾vek
nad 30 miliárd je tak akurát.

:30:42
To bolo dobré.
:30:44
Vaše vlasy sú také blond
a také pekné...

:30:47
Mám švédskych predkov.
:30:51
-Fakticky?
-Áno.

:30:54
Môj starý otec bol èlenom ABBY.
:30:58
ABBA, to je tá skupina?
:31:00
Prepáète, sú tu nejaké celebrity?
:31:04
Slávni, bohatí, mocní...
:31:06
Fakticky? My v Mandrake Falls
nemáme žiadne celebrity.

:31:09
Stephen King sa tam raz
zastavil na benzínke...

:31:11
...ale každý sa ho príliš bál,
aby sa mu prihovoril.

:31:14
Zrejme je strašidelný.
:31:16
Jake, ktorý robí na benzínke,
sa mu pozrel do oèí.

:31:19
V ten deò prišiel o 200 babiek.
:31:23
Fíha.
:31:25
Vaše kura s parmezánom bude
èoskoro hotové.

:31:28
Dobre. Tamto som videl jednu dvojicu.
Majú výroèie.

:31:32
Daj im toto, ale nepovedz,
že je to od nás.

:31:36
Ale toto je asi 20 000 dolárov.
:31:37
Povedz im, že je to pozornos
podniku, alebo èo. Ïakujem.

:31:43
To je neuverite¾ne úžasný spôsob, ako
zaèa míòa peniaze.

:31:46
-Je to ten, kto si myslím, že to je?
-Kto?

:31:49
Synovec Prestona Blakea,
40 - miliardový chlap.

:31:52
Musíme sa s ním stretnú.
Dave?

:31:55
Bože, dúfam, že ten lupiè
sa dostal domov v poriadku.

:31:58
-Pán Deeds.
-Áno?

:31:59
Pán Simonds by vás rád pozval
k svojmu stolu.


prev.
next.