Rabbit-Proof Fence
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:04:07
Molly çok hýzlý öðreniyor.
:04:17
Bunlar onlar.
:04:19
Evet.
:04:20
Molly büyük olaný.
:04:22
Küçük olan onun kardeþi, Daisy.
:04:24
Oradaki onlarýn kuzeni Gracie.
:04:28
Evet
babalarý hangisi?

:04:31
Gitmiþ.
:04:43
Þiþman olan.
:04:51
Molly, çocuklarý sakla.
:05:01
Polis...yarý melezleri arýyor.
:05:30
Öbür grup.
:05:31
Olaðan dýþý bir þey yok.
:05:33
63. Bölüm için iki baþvuru var.
:05:36
Polis raporlarý da burada.
:05:38
William Harris, bir yarý melezle evlenmek
amacýyla--

:05:41
izin almak için baþvuru yapýyor
:05:43
ve Mary Wilson da Moore River'daki çocuðunu
:05:45
ziyaret edebilmek için izin baþvurusu yapýyor.
:05:49
Çok heyecanlý.
:05:53
Oh, ve Glaüdys Phillips de yeni ayakkabý
:05:55
almak için izin baþvurusunda bulunuyor.
:05:57
En son bir yýl önce yeni bir çift ayakkabý almýþ.

Önceki.
sonraki.