Trapped
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:38:01
Baban iyi.
Beni seni bulmam için gönderdi.

1:38:05
Abby.
1:38:06
Abby!
1:38:11
- Ýþte buradasýn.
- Hey.

1:38:14
- Baba?
- Ýþte benim kýzým.

1:38:17
- Baba!
- Parayý aldým, Joey.

1:38:22
Bebeðim, sana bir sürprizim var
demiþtim, hatýrladýn mý?

1:38:26
Evet.
1:38:28
- Ýþte O...
- Nasýl yani?

1:38:31
Tekrar aile olacaðýz.
Sen, ben ve O.

1:38:37
Hayýr bebeðim, O'nu burada
anne-babasýna býrakmalýyýz.

1:38:41
- Onu yanýmýza alýyoruz.
- Kendi bebeðimiz olabilir!

1:38:44
Marvin! Sen aptal mýsýn?
Ben önce O'na inanýyorsun!

1:38:49
- Bir zamanlarki Katie kadar masum...
- Dinle! Benimle geliyor musun...

1:38:55
...gelmiyor musun? Sen lazýmsýn.
Her türlü lazýmsýn, annesin çünkü.

1:39:01
Þimdi kahrolasý kamyona bin! Bin hadi.
1:39:05
- Joe. Joey!
- Ne?

1:39:08
- Ne?
- Bir kriz daha geldi!

1:39:11
Kahretsin! Kahretsin!
Lanetolasý ilaç da nerede?!

1:39:16
Ýlaç. Kamyonda.
Kamyonda!

1:39:20
Hangi cehenneme gidiyorsun?!
1:39:22
Kamyonda. Kamyonda!
1:39:24
- Marvin, bekle. Hayýr!
- Hayýr, Joey!

1:39:27
- Joey, yapma!
- Joey!

1:39:31
Geri dön!
1:39:33
- Onu býrak!
- Arabayý al.

1:39:38
Marvin, onu bana ver...
1:39:41
Ýlaç.
1:39:43
- O hasta.
- Abby.

1:39:46
Onu indir ki ilacýný
verebileyim.

1:39:49
Abby. Nefes alamýyor.
Onu bana vermelisiniz!


Önceki.
sonraki.