Windtalkers
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:35:49
Sana kendi baþýna dolaþmaya
çýkmamaný söylemiþtim.

:35:59
Charlie, doðduðu gün oðlumu
Navajoca kutsamýþtý.

:36:11
Hintlilerin sýrtýný kollayan
kovboylardan endiþe duymuþtu.

:36:14
Doðru olmayan birþey vardý.
:36:17
Sanýrým Charlie sadece
Charlie olmaya çalýþýyordu.

:36:22
Bu kahrolasý savaþa hiçbir
zaman gelmek istememiþti.
Buna onu ben soktum.

:36:31
Belki de hata yaptýn.
:36:43
Belki de hepimiz yaptýk.
:36:47
Emirlere uyuyordum Ben.
:36:50
Kodu korumam gerekliydi.
:36:53
Eðer biriniz yakalanýp konuþsa,
bütün kod iþe yaramaz olur.


Önceki.
sonraki.