Agent Cody Banks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:00
Sorun nedir?
:10:01
Dünyayý yok etmek
için bilimi kullanmayacaðým

:10:11
Sanýrým biraz motivasyona ihtiyacý var
:10:25
Alayým
:10:32
- Hey, Cody
- Natalie

:10:42
Selam, Bay ve Bayan Banks
:10:45
- Tanýþtýðýmýza sevindim
- Ben de öyle

:10:49
Bu bir kýzdý
:10:51
Ateþli bir kýz
:10:53
Ýþte gidiyorsun
:11:00
Pistachio dondurmasý
sevdiðine inanamýyorum

:11:04
Çok ortak noktamýz var, Cody
:11:12
Natalie, sana söylemem gereken
bir þey var

:11:15
Hiçbirþey söylemene gerek yok
:11:17
- Biliyorum
- Var mý?

:11:19
Evet, ve...
:11:23
Sanýrým ben de ayný þekilde hissediyorum
:11:27
Natalie, düþündüðünü sandýðýn kiþi...
:11:32
Hamburgerini ye
:11:38
Haydi
:11:54
Yoldan çekil

Önceki.
sonraki.