Brother Bear
prev.
play.
mark.
next.

1:03:02
Redzi... tas ir nedaudz par cilvçku un nedaudz par lâci.
1:03:08
Bet... visvairâk tas ir par briesmoni - briesmoni,
kas izdarîja kaut ko ïoti nelabu...

1:03:14
Visur, kur es pagrieþos, es kâdu sâpinu
1:03:19
Lai ko es teiktu, es nevaru mainît
1:03:23
To, ko esmu izdarîjis
1:03:26
Es darîtu visu, kas manos spçkos
1:03:29
Es atdotu visu, kas man ir
1:03:32
Bet es neredzu to ceïu pa, kuru man iet
1:03:37
Koda, es izdarîju kaut ko ïoti nepareizu.
1:03:40
Brâli lâci, es tevi pievîlu
1:03:44
Man nepatîk ðis stâsts.
1:03:46
Tu uzticçjies man, tu ticçji man
1:03:49
Un es tevi pievîlu
1:03:51
Tava mâmiòa vairs neatgriezîsies.
1:03:52
No visâm lietâm, ko slçpu no tevis
1:03:56
Es nevaru noslçpt kaunu
1:03:58
Nç.
1:03:59
Un es lûdzu kâdam
1:04:01
Lai kâds nâktu
1:04:02
Un padzîtu sâpes
1:04:06
Nav izejas no ðîs tumðâs vietas
1:04:13
Nav cerîbu, nav nâkotnes
1:04:20
Es zinu, ka nekad neatbrîvoðos no tâ
1:04:27
Bet es neredzu citu izeju
1:04:31
Un es nevaru priecâties par nâkamo dienu
1:04:39
Koda!
1:04:41
Koda!
1:04:44
Koda!
1:04:49
Koda, es vçlçtos, kaut es varçtu...
1:04:52
Ja vien bûtu... Ja vien bûtu, kâda iespçja...
Es atdotu jebko...


prev.
next.