Dickie Roberts: Former Child Star
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:01:01
že to byl David Soul,
uhlazený fešák ze Starsky a Hutch.

:01:09
2. èervence 1967
pøišel na svìt Dickie Roberts.

:01:13
Peggy ho brala na konkursy
dìtských hercù skoro dennì.

:01:17
Peggy v interview z roku 1989.
:01:19
Když jsme šli na konkurs,
jak se patøí jsem ho oblékla.

:01:23
Když chtìli kovboje,
mìli kovboje.

:01:26
Když chtìli holku,
pøivedla jsem holku.

:01:29
Dìlal konkurs na Pippi Dlouhou
punèochu. A taky tu roli dostal.

:01:35
Pøipadala jsem si hloupì, když jsem
ho vedla za ruku. Bylo to drsné.

:01:41
V roce 1972, když NBC vytvoøila
poøad Glimmerovic banda,

:01:45
hned Dickieho angažovala.
:01:47
Seriál se okamžitì prosadil.
:01:49
Dickieho portrét brzy zdobil
všechny èasopisy a hraèky.

:01:53
A jeho klasická prùpovídka
byla všude.

:01:56
Já se na to vytento.
:01:58
Po šesti úspìšných letech,
zaèala sledovanost klesat.

:02:01
A Dickieho hvìzda
zhasla stejnì rychle jako zazáøila.

:02:05
Matka Dickieho brzy poté
opustila a odstìhovala se.

:02:09
Najednou byl sám. Bývalá hvìzda
Osm a dost, Dick Van Patten.

:02:13
Sláva je k dìtským hercùm krutá.
:02:16
Když k tomu pøidáte pøíšernou
matku-hereèku jako Peggy,

:02:19
nemìl chudák Dickie šanci.
:02:22
Nešastného herce nikdo nechtìl.
:02:24
Objevily se snímky
Dickieho podivínství,

:02:26
napøíklad nošení rukavic.
:02:28
Jméno si nechal zmìnit
na Syn Davida Soula.

:02:32
Když ho unavilo vysvìtlovat, kdo
Soul byl, stal se z nìj Hutchùv Syn.

:02:36
Pozdìji jméno znovu zmìnil,
tentokrát na symboly fluoru,

:02:39
titania a zinku.
:02:43
Dnes je Dickie Roberts
pøesvìdèen, že bude zase slavný.

:02:47
Parkuje auta hostùm v restauraci,
ale všichni vìdí,

:02:50
že v Hollywoodu se nìkdy
sen splní... znovu.

:02:56
Tohle je pøíbìh Dickieho Robertse,
Skuteèný pøíbìh z Hollywoodu.


náhled.
hledat.