Gods and Generals
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:29:00
- Teþekkürler Tanrým!
1:29:07
- Teþekürler... teþekkürler.
1:29:11
- Tüm binalarý nehir cephesine kurmuþlar.
1:29:15
- Adamlarýmýz zorlanmadan nehri geçebilirler...
1:29:18
... nehri geçince binalarýn
arasýndan geçecekler...

1:29:21
- Açýk alaný kesen bir kanal var.
1:29:25
- Marrits Tepelerine kadar uzanýyor.
1:29:30
- Topçular için bir baþka zorluk daha çýktý.
1:29:36
- Jackson'un hatlarýný döndür...
1:29:39
... tepelere gitmeye zorla çevresini kuþat...
1:29:45
- Bu mümkün.
1:29:50
- Jackson'un hattýný döndürmek..
1:29:53
... hayýr General onunla yüzleþeceðiz.
1:29:56
- Ve bu oldukça kanlý olacak.
1:30:00
- Tepedeki topçular tüm
bu alaný topa tutacaklar.

1:30:14
- Önemli olan aynaya bakýp iyi
askerler olduðumuzu görmek.

1:30:19
- Baþaramazsak bile planýmýz
iyi ama bazý engeller var.

1:30:25
- Ve siz General evinize gidince
adamlarýnýzýn þehit olduklarýný söyleyin.

1:30:31
- Belki nehrin aþaðýsýnda
baþka bir yol buluruz...

1:30:38
- Nehrin geniþ olmayan bir
yerinden geçmemiz gerek...

1:30:44
- Fergus bölgesi geçebileceðimiz tek yer.
1:30:50
- Eðer Burnside burayý geçemezse
teslim olmamýz gerekecek.

1:30:59
- O zaman komutayý ben alayým...

Önceki.
sonraki.