Head of State
prev.
play.
mark.
next.

1:25:03
Prepáète, prosím.
1:25:07
-H¾adal som vás.
-H¾adal som vás.

1:25:09
-Toto je úžasné!
-To je úžasné.

1:25:12
Je to neuverite¾né.
1:25:14
-Stáli ste proti to¾kým prekážkam.
-Aká bola pravdepodobnos?

1:25:16
Už sa neviem doèka, kedy zaènem.
A mám pre vás prácu!

1:25:20
Neviem, èo poveda. V ktorej oblasti
chcete, aby som pracoval? Financie?

1:25:24
Nie, to nie je pre vás dos dobré.
1:25:27
-Zahranièné veci?
-Nie, zahranièné veci nie.

1:25:30
Myslím, že by ste bol ve¾mi užitoèný v...
1:25:32
Ochranka!
1:25:34
Si sráè!
1:25:40
Chceme, aby ste kandidoval na Prezidenta.
1:25:44
Niekedy nevieš, èi a
¾udia majú radi takého aký naozaj si.

1:25:47
Ja a mám rada takého aký si.
1:25:49
Ïakujem.
1:25:53
Daj ruku preè z môjho zadku!
1:25:57
Poèkaj!
1:26:02
Oh, môj Bože, si úplne všade.
Pozri sa na seba!

1:26:08
Èo urobíte ako prvé, Pán Prezident?
1:26:11
Najskôr a urobím svojou Prvou Dámou.
1:26:15
-Nezahrávaj si so mnou.
-Nehrám si.

1:26:17
To môžeš urobi?
1:26:19
Ja som vláda. Ja môžem všetko.
1:26:38
Pripravte sa na ...
1:26:39
Prezidentský Inauguraèný Ples 2005.
1:26:43
Dámy a páni,
Prezident Spojených Štátov Amerických...

1:26:48
Mays Gilliam, a jeho nastávajúca Prvá Ženuška...
1:26:52
Lisa Clark!

prev.
next.